Skip to main content
W1-6-7mm Open-End Wrench 01-505

W1-6-7mm 开口式扳手

01-505
Overview

Anritsu 提供了三种接头工具,使得 W1 接头的连接、断开连接以及安装操作更加简便易行。

• 01-504 W1-6mm 扭力扳手: 4 英寸-磅,适用于标准 W1阳型联结螺母
• 01-505 W1-6-7mm 不锈钢开口式接头扳手: 适用于固定住 W1 阴型接头并断开 W1阳型联结螺母的连接
• 01-506 W1-7mm 扭力扳手: 5 英寸-磅,适用于将 W1 阴型螺纹拧入接头安装到其外壳中

资料库