Skip to main content
Portable Yagi Antenna 2000-1812-R

휴대형 Yagi Antenna, 450 — 512 MHz, N(f), 5 dBd

2000-1812-R
Overview
Portable Yagi Antenna, 450 — 512 MHz, N(f), 5 dBd
  • 고성능 지향성 안테나
  • 우수 front-to-back 비율
  • 360 ° 용접 솔리드 알루미늄 요소 변조를 방지하고 뛰어난 강도를 제공
라이브러리
이미지