Skip to main content
MENU

光谱分析仪

Optical Spectrum Analyzers

安立的光谱分析仪可为光元器件及系统的生产及研发提供高精度,高稳定性及高速的测试解决方案。

Model Number
波长
光谱分析仪 MS9740A
MS9740A
光谱分析仪
SM: 600 nm — 1750 nm
MM: 600 nm — 1750 nm
在下面确认您所在国家,以查看当地活动、联系信息和优惠活动。