Skip to main content
MENU

WLAN - 随时随地的连接

无论你是在机场还是咖啡厅,阅读电子邮件和上网已成为公认的日常生活的一部分。 WLAN技术也被集成到移动电话和PDA中,使这些产品的用户也可以受益于改进后的移动数据访问。

我们希望这项技术工作可以顺利,无缝地“开箱即用”,这也是安立公司可以帮助的地方。我们了解任何技术或集成技术产品的成功,都依赖于用户第一次使用它时享受到的一流品质。

标准

  802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac
 Frequency  2.4 GHz  2.4 GHz  5 GHz  2.4 and 5 GHz  5 GHz
 Bandwidth  20 MHz  20 MHz  20 MHz  20 M / 40 MHz  20 M / 40 M / 80 M / 160 MHz
 Modulation  DSSS / CCK  DSSS CCK / / OFDM  OFDM  OFDM  OFDM
 Modulation
 Scheme
 BPSK, QPSK  BPSK, QPSK,
 16QAM, 64QAM
 BPSK, QPSK,
 16QAM, 64QAM
 BPSK, QPSK,
 16QAM, 64QAM
 BPSK, QPSK,
 16QAM, 64QAM,
 256QAM
 Gross data rate  1 to 11 Mbps  to 54 Mbps  to 54 Mbps  600 Mbps  433 Mbps to
 6.93 Gbps*1
 MIMO Streaming  -  -  -  2 - 4  2 - 8

*1 : 8x8, 160MHz, MSC9, Short GI
资料库

MT8860C WLAN Test Set [Brochure]

WLAN Output Power Measurement [Application Note]

Products

通过式峰值功率计 MA24105A

MA24105A

350 MHz — 4 GHz

USB 功率传感器(平均功率) MA24106A

MA24106A

50 MHz ~ 6 GHz

微波 USB 功率传感器 MA24108A

MA24108A

频率: 10 MHz ~ 8 GHz

微波 USB 功率传感器 MA24118A

MA24118A

频率: 10 MHz ~ 18 GHz

MA2411B

300 MHz ~ 40 GHz

微波 USB 功率传感器 MA24126A

MA24126A

Microwave USB Power Sensor
10 MHz - 26 GHz frequency
True RMS Measurements

MA244xD 系列

10 MHz ~ 50 GHz

MA247xD 系列

10 MHz ~ 50 GHz

MA248xD 系列

10 MHz ~ 18 GHz

Universal Power Sensors (Average) MA248xD Series

MA249xA 系列

50 MHz ~ 18 GHz

高精度功率传感器(平均功率) PSN50

PSN50

50 MHz - 6 GHz

WLAN 测试仪 MT8860C

MT8860C

2412 ~ 2484 MHz 和 5150 ~ 5825 MHz

ML2437A

90 dB 动态范围

ML2438A

ML2438A

宽带峰值功率计 ML2487B

ML2487B

取决于所用的传感器

宽带峰值功率计 ML2488B

ML2488B

取决于所用的传感器

宽带峰值功率计 ML2495A

ML2495A

取决于所用的传感器

宽带峰值功率计 ML2496A

ML2496A

取决于所用的传感器

在下面确认您所在国家,以查看当地活动、联系信息和优惠活动。